INFOROTHERT

dr hab. Agnieszka Rothert

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Uniwersytet Warszawski

 

 

Kontakt

 

e-mail: agnieszka.rothert@gmail.com

 

Dyżur:

czwartki w godz. 16.45-18.15

 

Instytut Nauk Politycznych

ul. Nowy Świat 67

pok. 202

 

 

 

Partie i systemy partyjne

 

 1. Partie polityczne – pojęcie, geneza, klasyfikacja

 2. Typy i funkcje partii politycznych

 3. Partie i ich powiązania – zmiany w elektoratach

 4. Modele partii politycznych i zmiany w otoczeniu partyjnym

 5. Organizacje polityczne - od integracji społecznej do rywalizacji wyborczej

 6. Partie ideologiczne i kwestie polityczne

 7. Kampanie wyborcze

 8. Instytucjonalizacja partii politycznych

 9. Finansowanie partii politycznych

 10. Partie w wyborach, w rządzie, patronaż polityczny

 11. Systemy partyjne, pojęcia, klasyfikacje, otoczenie

 12. Partie i systemy partyjne w systemach postkomunistycznych

 13. Partie  i systemy partyjne w nowych demokracjach

 14. Tworzenie się ponadnarodowego systemu partyjnego

 

Literatura:

Antoszewski A., R. Herbut (red,.) Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław, 1997.

Antoszewski A., R. Herbut (red,.) Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, Wrocław, 1997.

Antoszewski A., P. Fiala, J. Sroka, Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław, 2003.

Chmaj M., Sokół W., Żmigrodzki M., Teoria partii politycznych, Morpol, Lublin, 1999.

Elita polityczna 1998. Raport wstępny z badań „Elita rządząca i elita władzy”, (red.), J. Wasilewski, ISP PAN, 1999.

Dydak E. Wybory do Parlamentu Europejskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003.

Finansowanie polityki. Wybory, pieniądze, partie polityczne, (red.), M. Walecki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2000.

Herbut R. Systemy partyjne w Europie Zachodniej-ciągłość i zmiana, Wrocław, 1996

Herbut R. Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław, 2002

Kosowska-Gąstoł B. „Prawna instytucjonalizacja partii politycznych na poziomie europejskim”, Studia Europejskie, www.studiaeuropejskie.pl/save.php?id+348.

Kulisy finansowania polityki, (red.), M. Walecki, ISP, Warszawa, 2002.

Ławniczak A., Finansowanie partii politycznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2001.

Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2004.

Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, PWN, Warszawa, 2004.

Sokół W., Żmigrodzki M., Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin, 2003.

Sokół W., Żmigrodzki M., Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin, 2005.

Władza i społeczeństwo 2, wybór i opracowanie J. Szczupaczyński, Warszawa, 1998.

Walecki M. Kulisy finansowania polityki, ISP, Warszawa, 2002.

Wiszniowski R. Europejska przestrzeń polityczna, Wrocław, 2008.

Wojtaszczyk K.A  Partie polityczne w państwie demokratycznym, Warszawa, 1998.

Zbieranek J (red.) Subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych. Jawność i kontrola, ISP, Warszawa, 2008 – www.isp.org.pl